Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Projekty

Czcionka:

 

Udział  Biblioteki  w  projektach:

 

 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Krystyny Krahelskiej w Sosnowicy współuczestniczy w realizacji programu "Równać szanse", którego głównym koordynatorem jest stowarzyszenie "Aktywni w Sosnowicy". Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie. Okres realizacji projektu od marca do lipca 2019 roku.

 

 

             Jedyna w powiecie parczewskim zdobyła dofinansowanie „KRASZEWSKI.  KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2015”

Gminna Biblioteka Publiczna im. Krystyny Krahelskiej w Sosnowicy  złożyła wniosek  do Instytutu Książki w Warszawie  o dofinansowanie w wysokości  85%  z programu „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2015 ”.  

Celem programu jest podniesienie standardu bibliotek publicznych poprzez ich wyposażenie w nowoczesny sprzęt komputerowy umożliwiający użytkownikom biblioteki korzystanie z zasobów cyfrowych, a bibliotekarzom katalogowanie zbiorów bibliotecznych         i udostępnianie ich online.

Program skierowany jest do wszystkich bibliotek publicznych w Polsce. O dofinansowanie w ramach programu mogły się ubiegać biblioteki publiczne będące samodzielnymi samorządowymi instytucjami kultury lub wchodzące w skład samorządowych instytucji kultury.

Łącznie złożono 880 wniosków .  Gminna Biblioteka Publiczna im. Krystyny Krahelskiej  w Sosnowicy znalazła się wśród  135  beneficjentów z  kraju i  wpośród 26 wnioskodawców w województwa lubelskiego , którzy uzyskali dofinansowanie z programu   „KRASZEWSKI. KOMPUTERY DLA BIBLIOTEK 2015” ze środków Instytutu Książki.

Łączny koszt zadania 12.729 zł.  w tym 85% Instytut Książki w Warszawie w kwocie  10.777 zł. i 15% wkład własny  w kwocie 1.952 zł

Lista wniosków odrzuconych (pdf)

Wyniki Kraszewski 2015 - beneficjenci, którym przyznano dotację

Wyniki Kraszewski 2015 - wnioskodawcy, którzy nie dostali dotacji

                                                                      

Gminna Biblioteka Publiczna im. Krystyny Krahelskiej w Sosnowicy współuczestniczy w realizacji drugiego etapu projektu Gminy Sosnowica pod nazwą 

"Ty też możesz zostać bohaterem..."

projekt realizowany  w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań ​

"Razem bezpieczniej"  

W ramach projektu zorganizowano  "Spotkania z bajką" dla najmłodszych. Są to spotkania kierowane do Przedszkolaków. Dzieci mają okazję zapoznać się ze światem książki już od najmłodszych lat. Organizując takie spotkania chcemy Dzieci zarazić miłością do książek i do wartości jakie ze sobą niosą i przekazują.                                                 

Gminna Biblioteka Publiczna im. Krystyny Krahelskiej w Sosnowicy współuczestniczy w realizacji projektu Gminy Sosnowica pod nazwą 

"Idź w rozwój zdrowy bezkonfliktowy"

realizowany  w ramach Rządowego Programu Ograniczania Przestępczości i Aspołecznych Zachowań ​

"Razem bezpieczniej"  

Projekt ma na celu uświadomienie dzieciom i młodzieży jak poważnym problemem jest agresja oraz brak szacunku do drugiego człowieka. Ponadto ma drugiemu człowiekowi pokazać alternatywne sposoby spędzania wolnego czasu. Jednym za sposobów jest nakłanianie dzieci do czytania książek, które w dużym stopniu wpływają na młodego człowieka m.in. na kształtowanie jego wyobraźni, wrażliwości oraz światopogląd poszerzając horyzonty. W związku z powyższym zorganizowano              w ramach projektu "Spotkania z bajką" dla najmłodszych. Są to spotkania kierowane do Przedszkolaków. Dzieci mają okazję zapoznać się ze światem książki już od najmłodszych lat. Organizując takie spotkania chcemy Dzieci zarazić miłością do książek i do wartości jakie ze sobą niosą i przekazują. 

 

„Krystyna Krahelska Bohaterka Warszawy rodem z Polesia” 

 opracowanie treści, wydruk i oprawa albumu

            Gminna Biblioteka Publiczna  im. Krystyny Krahelskiej  w Sosnowicy przystąpiła do realizacji projektu  „Krystyna Krahelska Bohaterka Warszawy rodem z Polesia” opracowanie treści, wydruk i oprawa albumu w ramach działania 413 "Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" z zakresu małych projektów , Oś 4 "Leader" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW). 

   Wniosek o dofinansowanie został złożony do Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania "Polesie"  z siedzibą w Cycowie. Umowa Przyznania Pomocy  Nr 02504-6930-UM0344006/14 z Samorządem Województwa Lubelskiego została zawarta  w dniu 15 września  2014 roku na kwotę dofinansowania 19 849,20 zł ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. Koszt całkowity zaplanowanej operacji to 26 244,26 zł  w tym 24 811,50 zł koszty kwalifikowalne.                       

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia przewidziano do 31 października  2014 roku. 

    Celem projektu jest wydanie publikacji – albumu „Krystyna Krahelska Bohaterka Warszawy rodem z Polesia” poświęcony Patronce Gminnej Biblioteki Publicznej w Sosnowicy.          

            Do zasadniczych funkcji Gminnej Biblioteki Publicznej jako instytucji o fundamentalnym znaczeniu dla rozwoju kultury należy organizacja i zapewnienie dostępu do zasobów dorobku nauki i kultury.  Biblioteka upowszechnia czytelnictwo, prowadzi działalność informacyjną, edukacyjną, bibliograficzną a także popularyzatorską .                                                                                                                   Zadaniem priorytetowym  w 2014 r. dla Gminnej Biblioteki Publicznej to obchody 100 rocznicy urodzin,  70 rocznicy śmierci Krystyny Krahelskiej i 70 rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, były tematem odprawionych mszy świętych, spotkań na których przedstawiano ważne fakty z życia Patronki. Wyświetlano film „Przerwana pieśń” w reżyserii Włodzimierza  Dusiewicza, prezentację o związkach z Pieszowolą, oraz wysłuchano jej poezji w wykonaniu Czytelników Dyskusyjnego Klubu Książki,  Żołnierzy Wojska Polskiego i  Agi Zaryan. Uczestnicy spotkań wspólnie odśpiewali wiersz „Kołysankę o zakopanej broni”, która opowiada o zakopanej broni na stawach w Pieszej Woli po wytyckiej potyczce Korpusu Ochrony Pogranicza w 1939 r. Ponadto Biblioteka ogłosiła konkursy : plastyczny pod hasłem „Krystyna Krahelska – Bohaterka Powstania Warszawskiego” oraz konkurs na twórczość poezji własnej pod hasłem „Krystyna Krahelska w poezji”. Otrzymane plastyczne prace konkursowe wzbogaciły wystrój Biblioteki a prace literackie wzbogaciły program promujący album.                     

  Wydanie i promocja albumu to hołd tym, którzy zginęli za poświęcenie i waleczność w imię prawdy i wolności.

Album  ma objętość  128 stron  wykonany na papierze  kredowym – błysk  o gramaturze 150 g/m2), kolorowy (4+4), format A4. Oprawa twarda szyta nićmi 4+0 kolor,  wykonała  drukarnia  EXPRESS PRESS  w Lublinie. Album obejmuje treść:

1. Nad Niemnem i Bugiem                                                                                                               

2. Nike z Polesia                                                                                                                                    

3. Etnografka, poetka, śpiewaczka                                                                                                    

4. Pieszowola i Włodawa                                                                                                                         

5. W konspiracyjnej Warszawie                                                                                                                

6. Bohaterka Powstania Warszawskiego

Bohaterska postać Krystyny Krahelskiej wzbogaciła program edukacji regionalnej. A realizacja projektu wpłynie na promocję Gminy Sosnowica w województwie  objętym Lokalną Strategią Rozwoju  i kraju.                                                                                                                                                       

      Rezultatem operacji to 490 odbiorców albumu  ( 10 zostaną w zbiorach Biblioteki), którzy poprzez otrzymanie  gminnej bibliografii regionalnej, uzyskają wiedzę na temat dziedzictwa oraz walorów historyczno -kulturowego Bohaterki Warszawy rodem z Polesia mieszkającej w Pieszowoli  Gmina  Sosnowica.

Rezultat w zakresie  egzemplarzy bezpłatnych zostanie zmierzony prowadzonym rejestrem odbiorców albumu.

 Do końca 2015 r. 490 egzemplarzy publikacji zostanie przekazana czytelnikom i bibliotekom objętym LSR  w celu promocji lokalnego dziedzictwa kulturowego i historycznego, 10 egzemplarzy zostanie w zbiorach Biblioteki dla Dorosłych, Oddział dla Dzieci,  Filii  Bibliotecznej w Nowym Orzechowie i Filii Bibliotecznej  w Zienkach.                                                                                                                                                 

Dokumentem potwierdzającym osiągnięcie rezultatu będzie rejestr odbiorców albumu, pełne osiągnięcie wskaźnika zostanie określone na  podstawie rejestru w sprawozdaniu monitorującym LGD, złożonym do czerwca 2016 roku.

Drugim rezultatem była promocja albumu.  Wydrukowano i rozniesiono  60 zaproszeń dla uczestników uroczystości kulturowo-promującej, którzy poprzez udział w uroczystości promującej album, (przy kawie, herbacie i ciastkach)  podnieśli swoją wiedzę nt.  Bohaterki Warszawy rodem       z Polesia mieszkającej w Pieszowoli Gmina Sosnowica poprzez poznanie gminnej bibliografii regionalnej oraz zaspokoili  potrzeby oświatowe, kulturalne, historyczne i informacyjne. Operacja     w ten sposób oddziałała  na mieszkańców Gminy Sosnowica , że w wyniku jej realizacji wzrosła świadomość historyczno-kulturowa  oraz poczucie więzi z miejscem zamieszkania.

Potwierdzeniem wskaźnika jest lista obecności  prowadzona na spotkaniu.

 

 Utworzenie miejsca spotkań w Gminnej Bibliotece Publicznej

                         

Gminna Biblioteka Publiczna im. Krystyny Krahelskiej w Sosnowicy otrzymała dofinansowanie          w ramach działania 4.1/413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007 – 2013 dla małych projektów, na projekt pod nazwą „Utworzenie miejsca spotkań Gminnej Biblioteki Publicznej”.

W ramach projektu zostanie zakupiony sprzęt komputerowy wraz z oprogramowaniem na dwa stanowiska mające służyć mieszkańcom gminy Sosnowica. Realizacja zadania polegała na przeprowadzeniu szkoleń z obsługi komputera (pakiet MS Office, podstawy pracy z komputerem         i w środowisku Windows). Warsztaty obejmowały dwa cykle szkoleń - dla osób starszych (nauka podstaw obsługi komputera) oraz młodzieży (podstawy, zaawansowana praca z komputerem). Pozyskana kwota dofinansowania  w ramach projektu  12.000 zł.

Dzięki „Kącikowi komputerowemu” czytelnicy, turyści  i mieszkańcy mają bezpłatny dostęp do informacji zawartych w Internecie.

Akademia Orange dla bibliotek

                                                            

       Program Fundacji Orange- Akademia Orange dla Bibliotek, którego celem jest wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania. W ramach projektu Biblioteka otrzymała od 2011 r. wsparcie finansowe w wysokości   4.700,62 zł ;   tj. w roku 2011 – 905,17; 2012  - 723,24 zł ; 2013 - 1.689,53 zł. ; 2014 - 2 370,31 zł. i do końca lipca 2015 r. 1.382,68 zł w celu edukacji oraz popularyzacji i zwiększenia wykorzystania Internetu przez pracowników i użytkowników Bibliotek, a w szczególności na zapewnienie dostępu     do szerokopasmowych łączy internetowych a także na zakup materiałów oraz prowadzenie projektów o charakterze edukacyjnym. Program prowadzony jest na mocy porozumienia      w sprawie internetyzacji polskich bibliotek publicznych z dn. 6 sierpnia 2009 r. zawartego pomiędzy TP, Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Ministrem Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

 

Dyskusyjne Kluby Książki

                                                                

Od 2007 r.  Gminna Biblioteka Publiczna im. Krystyny Krahelskiej w Sosnowicy realizuje Program INSTYTUTU KSIĄŻKI pod hasłem  Dyskusyjne Kluby  Książki, którego organizatorem jest Instytut Książki a koordynatorem Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Hieronima Łopacińskiego w Lublinie.  Biblioteka  otrzymała dofinansowanie  pięciu spotkań z pisarzami  twórcami  literatury  polskiej oraz  nowości wydawnicze  147 książek na wartość  5.145 zł

Zakup nowości wydawniczych do bibliotek

                                                 

Gminna Biblioteka Publiczna w Sosnowicy uczestniczy w Programie Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”. Celem Programu jest wzbogacenie i odnowienie księgozbiorów polskich bibliotek publicznych. Pozyskane środki finansowe przeznaczone są na zakup wydawnictw popularnonaukowych, literatury pięknej dla dorosłych oraz literatury pięknej                      i popularnonaukowej dla dzieci i młodzieży. Zgodnie z regulaminem Programu w 2012 roku 1/3 dotacji należy przeznaczyć na zakup publikacji dla dzieci i młodzieży. Szczegóły na stronie Biblioteki Narodowej

W ramach Programu Biblioteki Narodowej "Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" Gminna Biblioteka Publiczna w Sosnowicy otrzymała dotacje na zakup nowości wydawniczych:​

 • w 2005 r. w wysokości   3.400,00 zł
 • w 2006 r. w wysokości   6.260,00 zł
 • w 2007 r. w wysokości   3.959,00 zł
 • w 2008 r. w wysokości   3.517,00 zł
 • w 2009 r. w wysokości   1.620,00 zł.
 • w 2010 r. w wysokości   2.229,00 zł.
 • w 2011 r. w wysokości   1.292,00 zł.
 • w 2012 r. w wysokości   1.661,00 zł.
 • w 2013 r. w wysokości   2.770,00 zł.
 • w 2014 r. w wysokości   1.903,00 zł.
 • w 2015 r. w wysokości   2.422,00 zł.
 •  w 2016 r. w wysokości  2.458,00 zł
 • w 2017 r. w wysokości   2.488,00 zł.
 • w 2018 r. w wysokości   2.488,00 zł.
 • w 2019 r. w wysokości   2.274,00 zł.

Akcja "Czytam Sobie"

                                                                

 Biblioteka przystąpiła do  Akcji społecznej „Czytam sobie”, „złap bakcyla czytania”. Celem Akcji  jest pokazanie dzieciom, że samodzielne czytanie jest dobrą zabawą, a nauka czytania może być przyjemnością. W Akcję „Czytam sobie” włączyło się wiele autorytetów i osób związanych  z kulturą    i literaturą. Szczególnego wsparcia udzieliła małżonka Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego – Pani Anna Komorowska.             

Oto 5 najważniejszych korzyści z czytania: komunikacja, odpoczynek, inteligencja emocjonalna, koncentracja, emocje.

Pogoda

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Zegar