Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki

Regulamin czytelni

Czcionka:

Regulamin Czytelni

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
im.Krystyny Krahelskiej
w Sosnowicy

III. REGULAMIN CZYTELNI

§ 1. Zasady korzystania

1.  Czytelnia jest ogólnodostępna, a korzystanie z jej zbiorów na miejscu - bezpłatne.
 
2.  Osoby korzystające z Czytelni zobowiązane są do:
   
    - pozostawienia okryć wierzchnich, torebek, teczek, itp. w miejscu do tego przeznaczonym,
    - zapoznania się z Regulaminem Czytelni,
    - pozostawienia u bibliotekarza ważnego dokumentu tożsamości,
    - wpisania się do Zeszytu ewidencji,
    - okazania bibliotekarzowi wnoszonych materiałów bibliotecznych,
    - zgłoszenia zauważonych braków i uszkodzeń w wykorzystywanych przez siebie wydawnictwach,
    - podporządkowania się zarządzeniom bibliotekarza.

3.  W czytelni obowiązuje zachowanie ciszy oraz zakaz spożywania posiłków i używania telefonów komórkowych.


§ 2. Zasady udostępniania zbiorów na miejscu

1.  W Czytelni można korzystać  z księgozbioru podręcznego i czasopism.

2.  Z księgozbioru podręcznego korzysta się tylko za pośrednictwem bibliotekarza.

3.  Z czasopism bieżących Czytelnik korzysta samodzielnie.

4.  Książek i czasopism, które zostały udostępnione do wykorzystania na miejscu, nie wolno wynosić z Czytelni.

5.  Przed opuszczeniem Czytelni Użytkownik zwraca książki i otrzymuje pozostawiony  dokument.

§ 3.  Zasady wypożyczania  niektórych zbiorów z czytelni

1. Dopuszcza się możliwość krótkoterminowego wypożyczania książek z Czytelni  na zewnątrz.

2. Jednorazowo można wypożyczyć dwie książki na okres jednego tygodnia.

3. O możliwości wypożyczenia książki z Czytelni  każdorazowo decyduje  bibliotekarz.

4. Nie wypożycza się: encyklopedii, słowników, albumów, atlasów, map i zbiorów regionalnych. 

5. Czasowo mogą być wstrzymane wypożyczenia materiałów potrzebnych do prezentacji maturalnych.

6. Książki z Czytelni wypożyczane są tylko zarejestrowanym Czytelnikom  Gminnej Biblioteki Publicznej w Sosnowicy posiadającym aktualne konto biblioteczne, nieobciążone zaległymi wypożyczeniami.

7. Czytelnik winien okazać bibliotekarzowi ważny dokument tożsamości oraz wypełnić Oświadczenie, w którym zobowiąże się do terminowego zwrócenia wypożyczonych książek,          bądź  poniesienia finansowych konsekwencji niedotrzymania zobowiązania.

8. Za niezwrócone w terminie książki naliczana jest opłata w wysokości 5 zł za każdy dzień                po terminie zwrotu.

9. W razie zniszczenia lub zagubienia książki Czytelnik zapłaci Bibliotece odszkodowanie                    w wysokości 500 zł za każdy niezwrócony egzemplarz.

10. Czytelnik, który nie zastosuje się do postanowień niniejszego Regulaminu, zostanie na stałe pozbawiony prawa wypożyczania książek z Czytelni.

§ 4.  Poszanowanie zbiorów

1.  Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów i ponosi odpowiedzialność materialną        za wszelkie powstałe z jego winy zniszczenia i uszkodzenia zbiorów.

2.  Wysokość odszkodowania ustala Dyrektor  Biblioteki, w zależności od aktualnej wartości książki oraz jej dostępności na rynku.


§ 5.  Zasady kopiowania

1.  Użytkownik ma prawo, w granicach określonych przez prawo autorskie i wyłącznie na użytek prywatny, do reprodukowania (kopiowania) materiałów bibliotecznych.

2.  Na kopiowanie zbiorów bibliotecznych należy uzyskać zgodę bibliotekarza.

3.  Zbiory Biblioteki mogą być reprodukowane jedynie na terenie Biblioteki, 
poprzez:
   -  kserokopiowanie;
   - wydruki  z baz komputerowych;
   - skanowanie i wykonywanie wydruków;
   - skanowanie i nagrywanie na nośnikach cyfrowych.

§ 5.  Przepisy końcowe

1. Nieprzestrzeganie Regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie w Czytelni może  spowodować okresowe lub stałe zawieszenie w prawach korzystania z niej. Od takiej decyzji przysługuje prawo odwołania do Dyrektora Biblioteki.

2.  W sprawach nie objętych niniejszym Regulaminem prawo decyzji przysługuje Dyrektorowi Biblioteki.

 


Sosnowica, dn. 9 stycznia 2012 r.

 

Pogoda

Kalendarium

Sierpień 2020
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny

Zegar